Blog

Desfasurarea AGA prin mijloace la distanta

A fost adoptata Ordonanta pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare.

Avand in vedere durata starii de urgenta, adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor societatilor pot fi convocate cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru adunare, fie prin modalitatile prevazute de art. 117 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, fie prin orice mijloace de comunicare la distanta, cu conditia ca fiecare asociat/actionar sa comunice/sa fi comunicat in scris administratorului adresa postala sau adresa electronica la care poate primi corespondenta cu societatea.

Organul statutar care are competenta de a convoca adunarea generala decide modalitatile de convocare – fie prin scrisoare recomandata, prin curier, fie prin scrisoare transmisa pe cale electronica, la care este atasata semnatura electronica extinsa. De asemenea, convocarea se publica si pe pagina de internet a societatii, ori in cazul in care societatea nu detine o astfel de pagina, se publica pe o pagina de internet adresata anumitor tipuri de societati si va fi transmisa si prin posta electronica.      

In cazul exercitarii dreptului de vot, asociatii/actionarii comunica votul prin corespondenta in modalitatile indicate de convocator, fie prin scrisoare recomandata (curier), fie prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand atasata semnatura electronica extinsa. Presedintele consiliului de administratie ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, presedintele directoratului ori persoana imputernicita de acesta, in cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de exercitare a functiei, vor intocmi si vor semna cu semnatura olografa sau cu semnatura electronica extinsa hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate in cadrul adunarii generale.