Blog

Ordin Regulament racordare utilizatori retele electrice de interes public

A fost adoptat Ordinul pentru modificare si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013.

In cazul unui loc de consum nou de tip locuinta individuala, cu exceptia celor din ansamblurile de blocuri de locuinte sau locuinte individuale, apartinand unui client casnic, acesta trebuie sa prezinte o declaratie eliberata de administratia publica locala in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca solicitantul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar si o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, autentificata notarial din care rezulta ca poseda imobilul ca un adevarat proprietar si ca imobilul nu este grevat sau instrainat.

Cererea prin care utilizatorul solicita incheierea pentru proiectarea/executia lucrarilor, constituie cerere de incheiere a contractului de racordare.

Contractul pentru proiectarea si/sau executia lucrarilor se poate incheia de catre operatorul de retea si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in conditiile in care utilizatorul suporta integral costul lucrarilor de intarire si solicita in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare. Racordarea ocazionala a unei instalatii apartinand autoritatilor judiicare si de aplicare a legii se realizeaza la retelele electrice de joasa tensiune, in baza unei cereri de racordare adresate operatorului de distributie, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrica.