Blog

ANAF: Procedura cesiune creante bugetare datorate de debitorii in insolventa

A fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de cesiune a creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei.

Reglementare. Procedura privind demararea selectiei cesionarului se realizeaza de catre organul fiscal, prin publicarea unui anunt privind invitatia de participare la procedura competitiva organizata in vederea cesiunii creantelor bugetare. Participantii sunt obligati sa transmita ofertele in termen de 10 zile de la publicarea anuntului.

Comisia de selectie a cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare, denumita in continuare comisia, este formata 3 membri: a) Directorul General Adjunct, b) Seful Serviciului birou juridic al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili la nivelul Mun. Bucuresti sau inlocuitorul acestuia, c) Seful serviciului de executare silita al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Ordinea de selectie a ofertelor: a) oferta are un termen de plata a cesiunii cel mai scurt, nu mai mult de 3 ani, b) oferta care are pretul cesiunii cu pret cel mai mare c) garantia cea mai favorabila din punct de vedere al recuperarii creantelor bugetare.

Incheierea contracului. In termen de 30 zile de la  data comunicarii acordului de principiu, ofertantul declarat castigator trebuie sa constituie garantia stabilita conform acordului de principiu. Dupa constituirea garantiei, in termen de 10 zile, organul fiscal incheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat castigator, la care se anexeaza graficul de plata, in situatia in care ofertantul a optat sa achite in rate pretul cesiunii.

La data incheierii contractului organul fiscal preda titlurile de creanta/titlurile executorii in care sunt individualizate creantele bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante, precum si actele de executare emise pentru recuperarea.

Pe parcusul derularii contractului garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ramasa de achitat din pretul cesiunii, precum si dobanda aferenta, la cererea cesionarului.

Ori de cate ori se constata erori in continutul constractului de cesiune, din oficiu sau la cererea cesionarului, organul fiscal procedeaza la incheierea unui act aditional la contractul de cesiune.